Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

Obchodné meno: MANALI s.r.o.
Sídlo: Skalité 1213, 02314 Skalité

IČO: 53608437
DIČ: 2121425658


Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 76637/L
Email: info@najprotein.sk
Mobil: +421 948 851 833


Bankové spojenia:

Fio banka:

IBAN: SK2683300000002101946654

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

(ďalej aj ako „predávajúci")

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru (športové potreby a výživa pre športovcov ) na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.najprotein.sk (ďalej len „eshop“).


Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú v eshope, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúcemu záväzok objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.


Vymedzenie pojmu : "externe skladom"

- tovar, ktorý je označený ako externe skladom je skladom u výrobcu, prípadne u výhradného distribútora. Dodacia doba je 2-3 dni.


I.Objednávka

1.Kupujúci uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na základe objednávky.

2.Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru prostredníctvom eshopu alebo emailu alebo pri registrovaní sa v eshope poskytnúť predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa článku XII. VOP.

3.Objednávka sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje:

-Identifikáciu kupujúceho:

-fyzická osoba nepodnikateľ : meno a priezvisko, poštovú (t.j. dodaciu) a fakturačnú adresu;

-fyzická osoba - podnikateľ : obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné číslo príslušného zápisu do registra, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH,

-právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH,

-telefonický kontakt,

-emailový kontakt,

-názov tovaru uvedením druhového a typového označenia,

-počet objednávaných kusov,

-spôsob platby,

-spôsob dodania,

-dátum vystavenia (objednávka prostredníctvom eshopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4.Pred odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom eshopu alebo emailu je kupujúci povinný skontrolovať všetky v nej uvedené údaje. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.

5.Kupujúci má právo objednať tovar u predávajúceho prostredníctvom:

a) objednávkového formulára elektronického obchodu vyplneného a odoslaného kupujúcim alebo

b) e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú vo VOP,

c) telefonickej objednávky.

6.V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), pôjde o návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o v znení neskorších predpisov.

7.Dostupnosť ponúkaného tovaru je vyjadrená v elektronickom obchode slovom „skladom“, uvedením dátumu, od ktorého bude dostupný alebo slovom „na dopyt“. Pokiaľ údaj o dostupnosti tovaru nie je uvedený, predávajúci oznámi kupujúcemu dostupnosť tovaru telefonicky alebo e-mailovom na základe dopytu pred odoslaním objednávky. Pokiaľ je pri tovare, ktorý nie je k dispozícii skladom, uvedená cena, táto cena je iba informatívna a môže sa líšiť od kúpnej ceny. Kupujúci je povinný zadať predávajúcemu pri nedostupnom tovare dopyt, na základe ktorého mu bude predávajúcim oznámená konkrétna kúpna cena tovaru.

8.Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9.Po odoslaní objednávky resp. po jej oznámení telefonicky bude kupujúcemu doručené na jeho emailovú adresu potvrdenie o odoslaní objednávky s príslušným číslom objednávky a údajmi, zodpovedajúcimi odoslanej objednávke, označené ako „Objednávka č. ...“.


II.Uzavretie kúpnej zmluvy

1.Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka spracovaná predávajúcim. Po spracovaní – to jest overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, označené ako „Potvrdenie objednávky č. ...“ na ním určenú emailovú adresu, ktoré bude obsahovať číslo objednávky, ostatné údaje objednávky kupujúceho a v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, aj údaje podľa čl. V bod 18 VOP.

2.Spracovanie objednávky kupujúceho prebieha v pracovné dni.

3.Momentom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.


III.Stornovanie objednávky

1.Kupujúci má právo zrušiť objednávku ešte predtým, ako bude doručená predávajúcemu. Kupujúci má právo odvolať objednávku v lehote do 24 hodín po doručení objednávky predávajúcemu, pokiaľ odvolanie objednávky doručí predávajúcemu skôr, než predávajúci doručí kupujúcemu „Potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy“.

2.Kupujúci je povinný uviesť v zrušení / odvolaní objednávky obsahové náležitosti objednávky podľa článku I. bod 3 VOP. V prípade, že kupujúci poskytol predávajúcemu akékoľvek plnenie, predávajúci je povinný vrátiť toto plnenie v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.V prípade, ak predávajúci pri spracovaní objednávky zistí, že nebude schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote alebo v určený deň, ktorý je pre kupujúceho osobitne dôležitý, predávajúci informuje kupujúceho emailom o možnej dodacej lehote tovaru a súčasne stornuje jeho objednávku. V prípade, že kupujúci poskytol predávajúcemu akékoľvek plnenie, predávajúci je povinný vrátiť toto plnenie alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.


IV.Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1.Vlastníctvo k objednanému tovaru nadobúda kupujúci prevzatím veci v mieste dodania ním určenom. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru, včítane úžitkov prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

2.Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho.


V.Dodanie tovaru

3.Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním tovaru.

4.Kupujúci je oprávnený určiť v objednávke spôsob dodania tovaru:

a) odoslaním tovaru prostredníctvom kuriérskej služby Geis (ďalej aj „dopravca“)

b) odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho (ďalej aj „osobný odber“)

5.Ku kúpnej cene tovaru, ktorého kúpna cena nepresiahne 99 €, bude pripočítaný v prípade dodania tovaru dopravcom poplatok za dodanie tovaru vo výške 2,90 € vrátane DPH. V prípade tovaru, ktorého kúpna cena presiahne 99 €, je dodanie tovaru bezplatné.

6.Predávajúci zaslaním e-mailovej správy alebo SMS oznámi kupujúcemu, že objednaný tovar odoslal na adresu uvedenú kupujúcim resp. že objednaný tovar si kupujúci môže vyzdvihnúť v mieste osobného odberu od určeného dňa.

7.Tovar dodaný odoslaním prostredníctvom dopravcu je expedovaný každý pracovný deň. V prípade odoslania tovaru poštou alebo kuriérskou službou je potrebné zohľadniť 1 - 3 pracovné dni pripadajúce na doručenie tovaru.

8.Ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu odoslaním prostredníctvom dopravcu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorá môže zastúpiť kupujúceho na základe zákona alebo prostredníctvom plnej moci pre prípad neprítomnosti na prevzatie tovaru v mieste dodania (ďalej len „zástupca“) a písomne potvrdiť dopravcovi prevzatie tovaru na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci.

9.V prípadoch dodania prostredníctvom osobného odberu tovaru je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji v prevádzkarni predávajúceho osobne alebo prostredníctvom zástupcu.

10.Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke.

12.Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, predávajúci je povinný dodať tovar v určenej lehote.

13.Ak kupujúci neprevezme tovar v mieste ním určenom, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 8 % z ceny dopravy za každý začatý deň uskladnenia.

14.Pokiaľ predávajúci nemôže odoslať tovar z dôvodov na strane dodávateľa ako osoby, od ktorej tovar kupuje, predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti zaslaním e-mailovej správy alebo SMS.

15.Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal pred jeho prevzatím. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný uviesť povahu a rozsah poškodenia do dodacieho listu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Poškodenie tovaru nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia tovaru kupujúcim, je však dôvodom na uplatnenie reklamáciu vady tovaru.

17.Doklad o kúpe tovaru podľa bodu 16 (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad) zašle predávajúci kupujúcemu spolu s odosielaným tovarom.

18.Predávajúci zašle kupujúcemu po uzavretí kúpnej zmluvy emailom zároveň potvrdenie objednávky, ktoré bude v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Informácia o vlastnostiach predávaného tovaru, o spôsobe použitia, montáže a údržby tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania bude obsiahnutá v priloženom písomnom návode. Náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. budú, okrem návodu, obsiahnuté vo VOP, ktoré budú prílohou emailu označeného ako Potvrdenie objednávky.

19.Poistenie tovaru, ktorého kúpna cena nepresiahne 99 €, je zahrnuté v cene poplatku za dodanie tovaru dopravcom. Poistenie tovaru, ktorého kúpna cena presiahne 99 €, je zahrnuté v kúpnej cene tovaru.


VI.Kúpna cena, platobné podmienky

1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar, uvedenú pri každom tovare ponúkanom v eshope vrátane nákladov na dodanie tovaru podľa týchto VOP. Kúpna cena a náklady s dodaním tovaru sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

2.Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie 100 % kúpnej ceny pred dodaním tovaru, pokiaľ je nutné objednaný tovar najskôr objednať od tretej osoby alebo pokiaľ sa objednaný tovar dodáva odoslaním prostredníctvom dopravcu a kupujúci nepožiada o zaplatenie kúpnej ceny formou dobierky.

3.Kupujúci má v objednávke právo voľby spôsobu úhrady kúpnej ceny po potvrdení objednávky formou:

-v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovaného dopravcom na dobierku,

-bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,

-hotovostne pri prevzatí tovaru v prevádzkarni predávajúceho.

4.Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena vrátane poplatkov pripísaná na účet predávajúceho; kupujúci je zároveň povinný uviesť správny variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky alebo iné číslo uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim.

5.Všetky akcie a zľavy na ponúkaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Akcie a zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Predávajúci môže vytvoriť systém zliav pre kupujúcich, ktorí splnia predávajúcim stanovené podmienky; podmienky získania zliav a možnosti uplatnenia týchto zliav stanoví predávajúci v osobitných obchodných podmienkach, ktoré zverejní na internetovej stránke elektronického obchodu a ktoré sa v rozsahu svojich ustanovení budú meniť a dopĺňať tieto VOP.


VII.Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2.Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré kupujúceho výslovne upozornil.

3.Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4.Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5.Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

6.Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

7.Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

a) mechanickým poškodením v dôsledku nesprávneho zaobchádzania resp. zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,

b) výberom nesprávnej veľkosti oblečenia,

c) bežným opotrebením,

d) zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,

e) omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti tovaru, ktoré predpokladal z fotografií ponúkaného tovaru elektronickom obchode pri objednávaní tovaru,

f) zmenou spotrebnom materiáli,

g) v dôsledku opravy vykonanej neautorizovanou osobou(tovaru)


VIII.Reklamácia tovaru

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo:

Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

V prípade inej neodstrániteľnej vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


IX.Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Obchodné meno: MANALI s.r.o.

Sídlo: Skalité 1213

IČO: 53608437
DIČ: 2121425658

Email:info@najprotein.sk

Telefónne číslo/ faxové číslo: ....................................

Mobil: ..................................................

IBAN: SK2683300000002101946654

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

10.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

11.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

12.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

14.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade:

-vypredania zásob,

-nedostupnosti tovaru,

-vyššej moci,

-nedodania tovaru kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v dohodnutej cene,

-omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru trvajúceho viac ako 30 dní podľa čl. V bod 12 VOP.

15.V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru trvajúceho viac ako 30 dní podľa čl. V bod 12 VOP má predávajúci právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nadobudnutím a dodaním tovaru kupujúcemu vrátane poplatku za uskladnenie. Tieto náklady si môže predávajúci jednostranne započítať na už zaplatenú kúpnu cenu resp. preddavok na jej zaplatenie. Zvyšok kúpnej ceny je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

16.Predávajúci je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy bezodkladne doručiť kupujúcemu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za objednaný tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezaniká právo predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, publikovanými v Zbierke zákonov SR.


X.Doba trvania zmluvy

1.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, to jest do momentu:

-splnenia záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru

a súčasne

-splnenia záväzku kupujúceho objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu,

pričom zmluva zaniká momentom splnenia neskoršieho z uvedených záväzkov.


XI.Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139


XII. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť MH&CL s.r.o., IČO: 48110639, so sídlom Matičné námestie 1696, 022 01 Čadca, telefonický kontakt: +421902694004, emailový kontakt: info@najprotein.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky
  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovacích služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Tovar a/alebo služby ponúkané na týchto webových stránkach nie sú primárne určené pre nákup návštevníkov mladších ako 16 rokov.
 2. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru
  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
 3. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení produktu a/alebo pri zadaní otázky
  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia nákupu či produktu alebo za účelom alebo zodpovedania či zverejnenia Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu, sú: meno a priezvisko a miesto bydliska Dotknutej osoby. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje prevádzku týchto webových stránok. Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci služby online helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne pre účely zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s otázkou alebo hodnotením ku konkrétnemu produktu či službe za pomoci k tomu určeného osobitného formulára, budú zverejnené pri popise daného produktu – takáto otázka či hodnotenie následne slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa. Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky, pokiaľ sa takáto otázka zverejňuje pri konkrétnych produktoch či službách, alebo do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez online helpdesk alebo kontaktný formulár. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Formulár pre hodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
 4. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa
  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje prevádzku týchto webových stránok. Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

REGISTRÁCIA NÁVŠTEVNÍKA
Služby spojené s vytvorením užívateľského účtu spočívajú v bezplatnej registrácii návštevníka webových stránok, ktorá mu umožní uskutočňovať budúce nákupy či dopyty bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, zúčastňovať sa vernostných programov a ktorá zahŕňa informovanie návštevníka o produktoch a službách prevádzkovateľa webových stránok (newsletter). Návštevník webových stránok má teda možnosť zvoliť si ich používanie a odosielanie objednávok či dopytov bez registrácie, pri čom môže a nemusí súhlasiť s odberom newsletteru, alebo s využitím služieb užívateľského účtu, ktorých súčasťou je tiež odber newsletteru. Registrácia zákazníka je teda podmienkou uzavretia zmluvy o využití vyššie uvedených služieb. Pri využití služieb spojených s vytvorením užívateľského účtu bude návštevníkovi webových stránok zriadený užívateľský účet chránený prihlasovacím menom (alebo emailovou adresou) a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá užívateľ. Prevádzkovateľ webových stránok môže užívateľský účet zrušiť, pokiaľ užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok. Užívateľ svojou registráciou berie na vedomie, že pri vytvorení užívateľského účtu dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov v zmysle podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok, a že užívateľsky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu potrebnej údržby softvérového a hardvérového vybavenia tretích osôb. Pokiaľ bude registrácia zákazníka upravená ako bezplatná služba, ktorá umožňuje jednak uloženie údajov zákazníka pre účely budúcich objednávok, jednak informovanie o novinkách (tj. pôjde o neoddeliteľnú súčasť služieb definovaných prevádzkovateľom webovej stránky), samostatný check-box pre súhlas s odberom newsletteru pri registrácii zákazníka (ktorý by mal byť inak vopred nezaškrtnutý) nebude potrebný.


XIII.Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP okrem prípadu uzavretia kúpnej zmluvy so spotrebiteľom. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien uzatvorenej kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho uvedenej v týchto VOP a e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu a účinnosť voči kupujúcemu okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.

4.Kupujúci má právo požiadať pred odoslaním objednávky o zasielanie informačných letákov a reklamných emailov a textovej správy (SMS) od predávajúceho, pričom ich zasielanie môže byť kedykoľvek kupujúcim zrušené zaslaním emailu na adresu predávajúceho.

5.Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v elektronickom obchode, a to zaslaním emailu so žiadosťou o zrušenie registrácie na adresu predávajúceho alebo písomnou žiadosťou na adresu predávajúceho.

6.V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7.Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v prípade, ak kupujúcim je podnikateľ a Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 122/2013 Z.z., ak je kupujúcim spotrebiteľ.

8.Akékoľvek spory, vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim budú predmetom občianskeho súdneho konania v zmysle zákona č. 99/1963 Zb.